Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die CROP verzamelt of gebruikt bij het gebruik van deze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens dat zijn en welke rechten jij hebt als wij deze persoonsgegevens verzamelen.

Wie zijn wij?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

CROP registeraccountants
De Brand 40
3823 LL Amersfoort
033 – 46 357 27

Waarom verwerkt CROP jouw persoonsgegevens?

Het doel van het verwerken van jou persoonsgegevens is om aan de door jou ingestuurde sollicitatie opvolging te geven.

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt CROP?

Actief

Bij jouw sollicitatie verwerken wij naast jouw contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) ook jouw CV en motivatiebrief.

Passief

Bij jouw bezoek aan onze website verzamelt CROP bepaalde persoonsgegevens met behulp van cookies. De gegevens met betrekking tot het websitebezoek worden door CROP anoniem en geaggregeerd verwerkt.

Cookies

Bij jouw bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens met cookies. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Hoe verkrijgt CROP jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens enerzijds door het gebruik van de website (indirect) en anderzijds doordat jij actief persoonsgegevens achterlaat op de website (direct).

Mag CROP jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om een reden die in de AVG staat (de grondslag). De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de AVG. De grondslagen op basis waarvan CROP persoonsgegevens verwerkt, zijn:

Toestemming

Als je toestemming hebt verleend, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan het delen van jouw contactgegevens, CV en motivatiebrief. Je hebt altijd het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

CROP verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen medewerkers die belast zijn met of leidinggeven aan de uitvoering van de activiteiten waarvoor jouw persoonsgegevens zijn ontvangen, hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Maakt CROP gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligt CROP jouw persoonsgegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatrelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij volgen hierin de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Voorbeelden van een technische maatregel zijn beveiligde servers en firewalls. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is de beperkte toegang tot de persoonsgegevens. Een overzicht van technische en organisatorische maatregelen kan worden opgevraagd via avg@crop.nl.

Hoe lang bewaart CROP jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor realisatie van de doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen.

Jouw sollicitatiegegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. Als je toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde vakje tijdens de sollicitatieprocedure) bewaren we jouw gegevens, afhankelijk van jouw keuze, van 4 weken tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Na het verstrijken van deze periode verwijderen we jouw gegevens.

Deelt CROP jouw persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als het noodzakelijk is voor realisatie van de doelen. 
Wanneer je een product of dienst via onze website ‘bestelt’, kan het noodzakelijk zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die ons ondersteunt bij deze activiteit. In dergelijke gevallen zijn deze ondernemingen niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Als CROP jouw persoonsgegevens deelt met derden sluiten wij met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst. CROP schakelt alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd is en de verwerking daarvan in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Wij houden een overzicht bij van de door ons ingeschakelde (sub)verwerkers.

Uitzondering hierop zijn instanties die op grond van wet- en regelgeving gegevens mogen opvragen. In deze gevallen is CROP terughoudend bij het delen van specifieke persoonsgegevens, tenzij delen op persoonsniveau een vereiste is. In dat geval wordt altijd de privacy officer betrokken.

Wat zijn jouw rechten?

Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

  • Intrekken van je toestemming voor verwerking
  • Ontvangen van informatie over wat we met je gegevens doen en waarom
  • Inzage in de gegevens die we over je verwerken
  • Laten corrigeren van onjuiste gegevens
  • Laten verwijderen van gegevens die niet meer door ons verwerkt hoeven te worden
  • Maken van bezwaar tegen de verwerking
  • Beperken van de verwerking
  • Laten overdragen van je gegevens aan een derde partij
  • Indienen van een klacht

Een uitgebreidere toelichting op de verschillende rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Dat kan betekenen dat wij verplicht zijn gegevens te bewaren en dus niet kunnen meewerken aan een verzoek tot verwijdering.

Klacht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij onze privacy officer (avg@crop.nl). Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je gebruikmaken van (een van) jouw rechten of heb je andere vragen over hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact op met onze privacy officer, de heer Henk Rompelman (avg@crop.nl).

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.