Wij respecteren jouw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door CROP accountants & adviseurs, haar maatschappen (CROP registeraccountants & CROP belastingadviseurs) en B.V.’s (CROP pensioenadvies, CROP corporate finance en CROP interim), voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken, hierna: CROP.

CROP houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. CROP neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de entiteit CROP registeraccountants. Wij zijn
statutair gevestigd aan de Brand 40, 3823 LL Amersfoort.
Tel: +31 (0) 33 – 46 357 27
E-mail: amersfoort@crop.nl

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

CROP heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld, de heer Henk Rompelman (avg@crop.nl).

Betrokkenen

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie de CROP als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd), met uitzondering van werknemers van CROP.
Daarom geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers, van)
klanten en (toe)leveranciers van CROP, (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van CROP, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e- mails) van CROP. En ook voormalig betrokkenen van de in de vorige zin genoemde groepen en categorieën.

Categorieën van persoonsgegevens, doeleinden en bron

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die werkgever, jouw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit jouw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële)
  administratie(s), (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor CROP om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • contactgegevens die je ons in eerste instantie mondeling hebt verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het
  contactformulier op onze website;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website,
  elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals IP-nummer en jouw surfgedrag op de website. Zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of je een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals:
  persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die jij ons
toevertrouwt, te beveiligen. CROP gebruikt verschillende technieken om jouw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende
rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

Toestemming

Als je toestemming hebt verleend, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven als je nog geen klant van ons bent. Je hebt het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij je partij bent

Wanneer je ons een opdracht verleent tot het leveren van accountants- of adviesdiensten, verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

CROP is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Derden

Tot jouw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden.

Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als je daar toestemming voor hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met je hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.
Soms verleent CROP je een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden jouw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van jouw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van CROP. Het is ook mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. Je dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van CROP.

Wanneer derde partijen een (deel van de) verwerking namens CROP verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal CROP met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt CROP alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. CROP houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij.
De (hosting)partijen waarmee CROP bijvoorbeeld samenwerkt en die daarmee (deels) toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn: Jan Paul van Muijen en Daywize.

Bewaartermijnen

De gegevens (en daarmee bedoelen we de gegevens die je hebt ingevuld via het online sollicitatieformulier, of het ingevulde vacature alert, alsmede de eventueel door jou geüploade C.V. en motivatie) worden door ons zo lang bewaard als wettelijk toegestaan.
Als je toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde button tijdens het aanmeldproces) bewaren we jouw gegevens, afhankelijk van jouw keuze, van 4 weken tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen we jouw gegevens verwijderen.

Informatie en rechten betrokkenen

Je hebt in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van je
verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook kun je in sommige gevallen aan CROP vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw gegevens aan jouzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.
Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze privacy officer, de heer Henk Rompelman (avg@crop.nl).

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht hij jouw klacht niet kunnen oplossen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op jouw computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we jouw computer herkennen als je ons opnieuw bezoekt en kunnen wij jou een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld jouw voorkeuren te onthouden. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van jouw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website in dat geval mogelijk niet optimaal functioneert. Meer informatie over welke cookies wij opslaan en voor welk doeleinde, vind je in onze cookieverklaring.

Overige

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.